Autoprodejceroku 2022: Podmínky a pravidla soutěže

 

Článek I: Pořadatel

Pořadatelem a organizátorem soutěže Autoprodejceroku (dále jen „soutěž“) je TRADEBLOCK s.r.o., Kloboukova 2171/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO 28401875 (dále jen „pořadatel“).

Článek II: Obecné informace o soutěži

Cílem soutěže je vytvoření zdravého prostředí v oblasti prodeje a nákupu aut prostřednictvím hodnocení prodejce jako jednotlivce a jeho motivace k poskytování co nejkvalitnějších služeb.

Soutěž startuje dne 22. 2. 2022 a končí 22.1.2023. Informace o jejím zahájení bude dostupná na webové stránce soutěže https://www.autoprodejceroku.cz.

Článek III: Účast v soutěži

a) Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) může být fyzická či právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v pravidlech (dále jen „soutěžící“).

Soutěžící musí prokázat, že je prodejcem auto-moto ať už v pozici zaměstnance, majitele, nebo spolupracující osobou na základě platné smlouvy.

Soutěžící musí pro objektivní hodnocení využívat jakéhokoliv z podpůrných systémů v rámci CARonlineMIX.cz.

Zapojením do soutěže účastník deklaruje, že není v právním vztahu s žádným členem poroty soutěže.

 

Účastníkem soutěže nemůže být fyzická ani právnická osoba, která je partnerem soutěže nebo která soutěži poskytuje záštitu.

 

b) Účast v soutěži vzniká naplněním požadavků na přihlášení do soutěže. Registraci do soutěže provádí zájemce o účast vyplněním registračního formuláře umístěného na https://www.autoprodejceroku.cz/KontaktniForm.aspx. Následně prodejce po prověření žádosti registrátorem odešle zájemci potvrzení o registraci. účast v soutěži je zpoplatněna dle aktuálního ceníku umístěném na webu autoprodejceroku.cz. Platnost registrace nastává úhradou poplatku.

 

Soutěžící přihlášením do soutěže způsobem popsaným v těch pravidlech projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou stanovena pořadatelem a jak jsou zveřejněna v plném znění na https://www.autoprodejceroku.cz/PravidlaSouteze.aspx. Soutěžící dále uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli souhlas se zveřejněním soutěžních fotografií ve spojitosti s jejich firmou, a to na webové stránce, v médiích a dalších komunikačních kanálech souvisejících se soutěží (viz níže v Pravidlech soutěže).

 

Pořadatel se zavazuje s registrací vytvořit soutěžícímu profil prodejce, který je umístěn v Katalogu prodejců na https://www.autoprodejceroku.cz/Prodejci.aspx. K tomuto profilu mu pořadatel poskytne přístupové údaje a pokyny k jeho administraci. Každý soutěžící může mít pouze jeden profil prodejce. Soutěžící se zavazuje profil prodejce spravovat výhradně v souladu s pokyny pořadatele.

 

V případě zásadních změn (soutěžící např. změní zaměstnavatele) se soutěžící zavazuje o této skutečnosti informovat pořadatele. Pořadatel se zavazuje poskytnout soutěžícímu veškerou podporu při změně údajů související s uvedenou změnou v jeho profilu prodejce. Pořadatel se dále zavazuje zajistit, že hodnocení soutěžícího bude v případě takových změn zachováno a převedeno.

Článek IV: Výhry a způsob určení výherců 

a) Veškeré informace o vyhlášení vítězů, předání výher, aktuální informace o soutěži a slavnostním vyhlášení naleznou soutěžící na https://www.autoprodejceroku.cz.

Ceny do soutěže, kategorie hodnocení, počet míst, termín vyhlášení vítěze, kritéria, intervaly a  způsob hodnocení, oznámení výsledků bude umístěno zde : www.autoprodejceroku.cz/VyhodnoceniSouteze.aspx  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si od soutěžícího podklady, které prokáží pravost výše uvedeného. 

Pořadatel si vyhrazuje právo k návštěvě vybraných soutěžících za účelem kontroly jejich práce.

b) Přihlášením do soutěže soutěžící stvrzuje, že poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití soutěžního příspěvku podle občanského zákoníku a autorského zákona, a to k účelům propagace soutěže, propagace organizátora a propagace partnerů soutěže, na celou dobu trvání majetkových autorských práv a pro všechny způsoby užití a v neomezeném rozsahu co do místa i množství užití. Licence dle předchozí věty obsahuje také oprávnění organizátora pořizovat rozmnoženiny soutěžního příspěvku přímé i nepřímé, trvalé i dočasné, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, jakož i oprávnění takto zhotovené rozmnoženiny rozšiřovat. 

c) Soutěžící souhlasí s uvedením fotografií a videozáznamů na webových stránkách, sociálních sítích a v komunikačních materiálech organizátora a partnerů soutěže, a pro jejich propagační účely (s možností otevření diskuze pod článkem) a v médiích. Tento souhlas uděluje účastník soutěže organizátorovi bez věcného, časového, množstevního nebo teritoriálního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor údaje specifikované v tomto odstavci v souladu s jejich určením poskytl. 

Autoři fotografií nevznesou vůči pořadateli žádné finanční, majetkové ani jiné právní nároky v souvislosti s uveřejněním fotografií. 

Pořadatel nezaručuje, že každý z pořízených materiálů bude publikován.

 

Soutěžící rovněž uděluje organizátorovi soutěže bezúplatné oprávnění k využití fotografií během a po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, teritoriálního, technologického a množstevního omezení. 

d) Odborná porota je složena za zástupců partnerů a odborníků z auto-moto trhu a její složení je postupně publikováno na https://www.autoprodejceroku.cz/Porota.aspx.

e) Pořadatel je oprávněn kdykoliv během trvání soutěže pravidla jednostranně změnit nebo ji zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zveřejnit stejným způsobem, jako byly zveřejněny tyto pravidla soutěže, současně je povinen stejně zveřejnit i pozměněné znění pravidel. 

f) Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek této soutěže, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v soutěži a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky k nápravě. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností posoudit jakoukoliv otázku této soutěže nebo otázku s touto soutěží přímo nebo nepřímo související.

V případě, že soutěžící ve svém úkonu dle čl. III odst. a) a b) těchto pravidel, kterým vstupuje do soutěže, uvede neplatné údaje, ztrácí nárok na jakoukoliv výhru a bude ze soutěže vyřazen. Stejně tak bude soutěžící ze soutěže vyřazen v případě, že dodatečně vyjde najevo, že nesplnil jakoukoliv další podmínku účasti v soutěži dle čl. IV těchto pravidel.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci soutěže vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude v soutěži napadat dobré obchodní jméno pořadatele soutěže, jejich obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký průběh soutěže. Stejně tak bude vyřazen soutěžící, který jakýmkoliv podvodným způsobem ovlivní, nebo se pokusí ovlivnit výsledky této soutěže. 

O vyřazení ze soutěže nemusí být soutěžící pořadatelem nijak informován. V případě, že bude ze soutěže vyřazen soutěžící, který byl určen výhercem, je tento soutěžící povinen vrátit výhru včetně jejího příslušenství tomu, kdo ji do soutěže poskytl a nahradit případnou škodu. Pokud by tak neučinil dobrovolně, má ten, kdo výhru do soutěže poskytl, právo domáhat se vydání výhry a jejího příslušenství soudní cestou. 

Ve všech těchto případech nevznikne soutěžícímu nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod, které by mohly v důsledku s vyřazením (vyloučením) ze soutěže vzniknout. 

Soutěžící není oprávněn v souvislosti se soutěží požadovat a pořadatel není povinen soutěžícímu předat jiné plnění než to, které je určeno v těchto pravidlech a to včetně plnění peněžitého. 

Pořadatel není odpovědný soutěžícím za plnění (výhry) dodávané třetími osobami a platí, že záruční a další podmínky ohledně všech výher se řídí výlučně podmínkami těchto dodavatelů a obecnou legislativou. Případné nároky z vad vyhraného plnění budou výherci uplatňovat výlučně u dodavatelů vadného výrobku, který je jediný oprávněný takové reklamace vyřizovat. 

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem této soutěže. 

 

 

Tato pravidla jsou platná od 1. 11. 2021